Nowe władze SDRP

Obradujący 15 marca 2017 r. w Warszawie IX Zjazd Delegatów SDRP wybrał nowe władze naszego Stowarzyszenia na czteroletnią kadencję, tj. Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Naczelny Sąd Dziennikarski. W obradach uczestniczyło 56 spośród wybranych na Zjazd 60 delegatów. Przewodniczącym Zarządu Głównego SDRP został ponownie Jerzy Domański, a jego zastępcą, także ponownie, szef Oddziału Krakowskiego SDRP Sławomir Pietrzyk. Stanowisko Sekretarza Generalnego ZG SDRP powierzono ponownie Andrzejowi Maślankiewiczowi, skarbnikiem został Jerzy Byra, zaś Tomasz Miłkowski sekretarzem ds. międzynarodowych. W skład Zarządu Głównego, obok członków 7 osobowego Prezydium, wchodzą przewodniczący oddziałów. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej została Bronisława Kufel – Włodek; przewodniczącym Naczelnego Sądu Dziennikarskiego został Wojciech Grabowski. Naszej koleżance red. Kazimierze Błażewicz-Izdebskiej powierzono funkcję sekretarza NSD. Gratulujemy!

NOWE WŁADZE LO SDRP

14 czerwca 2016 r. odbyło się Walne Zebranie LO SDRP. Udzieliło ono absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrało nowe władze Oddziału. Przewodniczącym Zarządu został Stanisław Wojnarowicz, wiceprzewodniczącą Monika Siemion – Dudek, skarbnikiem Izabella Wlazłowska, sekretarzem Stanisław Dąbrowski. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Janusz Świąder – przewodniczący, Jan Kasprzak i Witold Miszczak członkowie. Rzecznikiem dyscyplinarnym został wybrany Zbigniew Miazga. Delegatami LO SDRP na IX Zjazd zostali: Kazimiera Błażewicz – Izdebska i Stanisław Wojnarowicz..

RADA ETYKI MEDIÓW W NOWYM SKŁADZIE

Stowarzyszenie Konferencja Mediów Polskich, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, wybrała nowy skład Rady Etyki Mediów . Rady VII kadencji. Znaleźli się w niej: 1/. Ryszard Bańkowicz, 2/. Krzysztof Bobiński, 3/. Anna Borkowska, 4/. Grażyna Hryniewska-Kalicka, 5/. Helena Kowalik - Ciemińska, 6/. Barbara Markowska – Wójcik, 7/.NIna Nowakowska, 8/. Marek Nowicki. Rada Etyki Mediów z kolei wybrała swoje Prezydium w składzie: 1/. przewodniczący – Ryszard Bańkowicz, 2/. Wiceprzewodnicząca - Helena Kowalik-Ciemińska, 3/. Wiceprzwodniczacy – Krzysztof Bobiński, 4/. Sekretarz – Barbara Markowska-Wójcik. Członkowie rady (są to dziennikarze apolityczni, nie pełniący funkcji publicznych lub korporacyjnych w mediach) , podejmują działania zarówno z własnej inicjatywy, jak odpowiadając na medialne lub skierowane do Rady sygnały naruszenia Karty Etycznej Mediów. Swoje obowiązki pełnią społecznie. Miło nam donieść, że w obecnym składzie Rady Etyki Mediów znalazła się dziennikarka z Lublina, długoletni członek naszego Stowarzyszenia (SDRP) i prezes kilku kadencji – Grażyna Hryniewska-Kalicka. Szczere gratulacje!

SDRP LUBLIN