Nowe władze SDRP

Obradujący 15 marca 2017 r. w Warszawie IX Zjazd Delegatów SDRP wybrał nowe władze naszego Stowarzyszenia na czteroletnią kadencję, tj. Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Naczelny Sąd Dziennikarski. W obradach uczestniczyło 56 spośród wybranych na Zjazd 60 delegatów. Przewodniczącym Zarządu Głównego SDRP został ponownie Jerzy Domański, a jego zastępcą, także ponownie, szef Oddziału Krakowskiego SDRP Sławomir Pietrzyk. Stanowisko Sekretarza Generalnego ZG SDRP powierzono ponownie Andrzejowi Maślankiewiczowi, skarbnikiem został Jerzy Byra, zaś Tomasz Miłkowski sekretarzem ds. międzynarodowych. W skład Zarządu Głównego, obok członków 7 osobowego Prezydium, wchodzą przewodniczący oddziałów. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej została Bronisława Kufel – Włodek; przewodniczącym Naczelnego Sądu Dziennikarskiego został Wojciech Grabowski. Naszej koleżance red. Kazimierze Błażewicz-Izdebskiej powierzono funkcję sekretarza NSD. Gratulujemy!

NOWE WŁADZE LO SDRP

Władze LO SDRP na nową kadencję Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Lubelskiego Oddziału SDRP odbyło się 29 września 2021 r. Jego uczestnicy podsumowali pięcioletni okres działalności oraz nakreśli kierunki aktywności w nowej, czteroletniej kadencji, rozpoczętej w 2021 r. Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium. Na zebraniu wybrano nowe władze na kolejną kadencję i delegatów na X Zjazd SDRP.

Zarząd:

Stanisław Wojnarowicz - przewodniczący, Monika Siemion-Dudek – wiceprzewodnicząca, Stanisław Dąbrowski – sekretarz, Izabella Wlazłowska – skarbnik, Jacek Gallant – członek zarządu;

Terenowy Sąd Koleżeński:

Grażyna Hryniewska – Kalicka – przewodnicząca, Kazimiera Błażewicz – Izdebska, Olga Terlecka

Komisja Rewizyjna:

Jan Kasprzak – przewodniczący, Alicja Chwałczyk, Witold Miszczak,

Delegaci na Zjazd:

Kazimiera Błażewicz - Izdebska, Janusz Malinowski.

RADA ETYKI MEDIÓW W NOWYM SKŁADZIE

Stowarzyszenie Konferencja Mediów Polskich, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, wybrała nowy skład Rady Etyki Mediów . Rady VII kadencji. Znaleźli się w niej: 1/. Ryszard Bańkowicz, 2/. Krzysztof Bobiński, 3/. Anna Borkowska, 4/. Grażyna Hryniewska-Kalicka, 5/. Helena Kowalik - Ciemińska, 6/. Barbara Markowska – Wójcik, 7/.NIna Nowakowska, 8/. Marek Nowicki. Rada Etyki Mediów z kolei wybrała swoje Prezydium w składzie: 1/. przewodniczący – Ryszard Bańkowicz, 2/. Wiceprzewodnicząca - Helena Kowalik-Ciemińska, 3/. Wiceprzwodniczacy – Krzysztof Bobiński, 4/. Sekretarz – Barbara Markowska-Wójcik. Członkowie rady (są to dziennikarze apolityczni, nie pełniący funkcji publicznych lub korporacyjnych w mediach) , podejmują działania zarówno z własnej inicjatywy, jak odpowiadając na medialne lub skierowane do Rady sygnały naruszenia Karty Etycznej Mediów. Swoje obowiązki pełnią społecznie. Miło nam donieść, że w obecnym składzie Rady Etyki Mediów znalazła się dziennikarka z Lublina, długoletni członek naszego Stowarzyszenia (SDRP) i prezes kilku kadencji – Grażyna Hryniewska-Kalicka. Szczere gratulacje!

SDRP LUBLIN

OŚWIADCZENIE

Stowarzyszenia „Konferencja Mediów Polskich”

Stowarzyszenie „Konferencja Mediów Polskich” jest kontynuatorem idei i działalności Konferencji Mediów Polskich powołanej z inicjatywy Ks. Wiesława Niewęgłowskiego Krajowego Duszpasterza Środowisk Twórczych, która przez 20 lat działała na rzecz podniesienia etycznego poziomu mediów. 29 marca 1995 roku Kartę Etyczną Mediów opracowaną przez członków Konferencji Mediów Polskich podpisali prezesi: Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Unii Wydawców Prasy, Telewizji Polskiej S.A., Telewizji „Polsat”, Stowarzyszenia Niezależnych Producentów Filmowych i Telewizyjnych, Polskiego Radia S.A, Stowarzyszenia Radia Publicznego w Polsce, Stowarzyszenia Polskiej Prywatnej Radiofonii, Związku Zawodowego Radia i Telewizji oraz Krajowy Duszpasterz Środowisk Twórczych. W roku 2015 utworzone zostało Stowarzyszenie „Konferencja Mediów Polskich”, rok później zarejestrowane w KRS pod numerem 0000555366, którego statutowym zadaniem jest wybór i zapewnienie sprawnego działania Rady Etyki Mediów. Obowiązująca Karta Etyki Mediów jest podstawą działania Rady Etyki Mediów, prawnie usankcjonowanego organu SKMP. Rada Etyki Mediów rocznie rozpatruje ponad 500 spraw. Zwracają się osoby fizyczne, dziennikarze, redakcje a także instytucje i urzędy administracji państwowej. Rada Etyki Mediów w ostatnich latach zdobyła popularność a orzeczenia uznanie.

Piotr Górski przewodniczący Rady Naczelnej Stowarzyszenia „Konferencja Mediów Polskich”