DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW TWÓRCZYCH
                  /ze sprawozdania z działalności ZG SDRP w r. 2012/

       Największą aktywność w roku 2012 przejawiał Klub Krytyki Teatralnej AICT działający pod przewodnictwem Tomasza Miłkowskiego. W marcu tego roku KKT był organizatorem 26 Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych. Do Warszawy zjechało około 100 krytyków z 40 krajów świata oraz około 50 krytyków i artystów z Polski. Kongres zorganizowano ze środków przyznanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego przy wsparciu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. Współudział w organizacji kongresu miał również Oddział Warszawski SDRP. Pokłosiem kongresu były bardzo liczne relacje w mediach światowych. KKT prowadząc także działalność wydawniczą, przygotował zbiorcze opracowanie wspomnianych publikacji w internetowym i papierowym wydaniu książkowym.
Klub Krytyki Teatralnej przyznaje nagrody i wyróżnienia wybitnym artystom
i twórcom teatru. W roku 2012 nagrodą im. Ireny Solskiej uhonorowano Ninę Andrycz.

        Klub Publicystów Międzynarodowych działający pod kierownictwem redaktora Ryszarda Bańkowicza odbył w okresie sprawozdawczym 10 spotkań klubowych. Wszystkie zgodnie z tradycją miały charakter lanchu z akredytowanymi w Warszawie ambasadorami. Byli to reprezentanci: Arabii Saudyjskiej, Danii, Czech, TAI PEI, Meksyku, Chorwacji, Azerbejdżanu, Szwecji, Serbii i Rosji.

         Klub Dziennikarzy Sportowych w lipcu 2012 roku po raz osiemnasty świętował Światowy Dzień Dziennikarza Sportowego łącząc tę uroczystość z 50 – leciem działalności Klubu.  Klub działa od wielu lat pod przewodnictwem Jerzego Jakobsche – prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Prasy Sportowej. Staraniem Klubu Dziennikarzy Sportowych w wielu miastach w Polsce zorganizowane zostały w spotkania dziennikarzy sportowych prasy, radia, telewizji, mediów elektronicznych oraz fotoreporterów. Z okazji święta i jubileuszu Klubu na ręce przewodniczącego życzenia nadesłali: minister sportu i turystyki Joanna Mucha i prezes PKOL, Andrzej Kraśnicki

        Klub Krytyków Filmowych po kilkuletniej przerwie reaktywował działalność we wrześniu 2010 roku. Prestiżową sferą działalności było przyznawanie dorocznych nagród klubowych Syreny Warszawskiej za wybitne filmy krajowe i zagraniczne. Edycja nagród w roku 2012 przebiegała z pewnymi kłopotami finansowymi, które ze strony ZG SDRP zostały wyjaśnione i zażegnane. Nagrody Syreny Warszawskiej 2012, ku zadowoleniu nagrodzonych jak i członków Klubu zostały rozdane. Niemniej zarząd KKF ogłosił bezprawnie, że 24 października 2012 roku Klub został rozwiązany. Sprawa tej decyzji jest w trakcie wyjaśniania.

Klub Problematyki Kulturalnej po próbie reaktywowania działalności w maju 2012 roku i braku zainteresowania ze strony dziennikarzy nie kontynuował starań w celu odnowienia działalności.

Klub Publicystów Spółdzielczych reaktywowany z inicjatywy redaktora Dariusza Gierycza nie wykazał się aktywnością w Międzynarodowym Roku Spółdzielczości. Po ostatnio przeprowadzonych rozmowach rodzi się nadzieja, ze Klub faktycznie wznowi działalność.

 
18 kwietnia ZG SDRP podjął uchwałę o powołaniu Klubu Dziennikarzy Mediów Lokalnych.