Lublin, 21 września 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Lubelskiego Oddziału SDRP
 w latach  2016 – 2018

21 września 2018 r. , w połowie kadencji działalności Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w latach 2016 – 2020, w Lublinie odbyło się zebranie sprawozdawcze miejscowego Oddziału stowarzyszenia. Przypomniano na nim, iż  zebranie sprawozdawczo-wyborcze  14 czerwca 2016 r.  powierzyło kierowanie Lubelskim Oddziałem Zarządowi w składzie:  Stanisław Wojnarowicz – przewodniczący, Monika Siemion – Dudek – wiceprzewodnicząca,  Izabella Wlazłowska – skarbnik,  Stanisław Dąbrowski – sekretarz. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Janusz Świąder, zaś  rzecznikiem odpowiedzialności dyscyplinarnej Zbigniew Miazga.   
Zarząd  w mijającym okresie kadencji odbył 10 protokółowanych posiedzeń.  Niemal we wszystkich uczestniczyli in corpore członkowie zarządu, a także zapraszani na nie:  przewodniczący komisji rewizyjnej bądź inny jej reprezentant, rzecznik  odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz  sekretarz  Naczelnego Sądu Dziennikarskiego Kazimiera Błażewicz Izdebska.
Przewodniczący Zarządu Stanisław Wojnarowicz w sprawozdaniu stwierdził, iż jednym z nadrzędnych działań zarządu obecnej kadencji było  zapewnienie płynności finansowej Oddziału oraz  racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami, których było nie za wiele. W następstwie podjętych działań Lubelski Oddział  ma zapewnioną płynność finansową, uregulowane  składki do Zarządu Głównego i Stowarzyszenia Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy IFJ, kasa nie świeci pustką. Najważniejszym źródłem pozyskania środków, jak wskazano w sprawozdaniu,  są składki członkowskie oraz  wpływy z odpisów 1 proc. podatku dochodowego  od osób fizycznych. Kiedy w  2008 r.  uzyskano  z tego tytułu zaledwie  106 zł, to w ubiegłym  1008, a  w bieżącym przeszło 1300 zł.  Dodatkowe kilkaset złotych przyniosła  sprzedaż wydanego przez LO SDRP   „Leksykonu dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny”. 
Finansowy bilans Oddziału przedstawiła szczegółowo  skarbnik Izabella Wlazłowska, informując, iż na koniec  II kwartału 2018 r. LO SDRP w kasie i w banku  posiadał łącznie ok 2,5 tys. zł.
 Racjonalna gospodarka  posiadanymi pieniędzmi umożliwiła  organizację , co prawda  w skromniejszym wymiarze niż to miało miejsce w latach minionych, zauważono w sprawozdaniu, najważniejszych przedsięwzięć. W omawianym okresie odbyły się,  mające sprzyjać integracji lubelskiego środowiska dziennikarskiego, dwa spotkania tłustoczwartkowe dziennikarzy, podczas których  Maria Balicka – Kasprzak i Zbigniew Miazga – koledzy  zasłużeni dla naszego stowarzyszenia, zostali uhonorowani laurem „Młodego Dinozaura” – jedynym tego typu wyróżnieniem w kraju  osób będących na emeryturze, ale wciąż aktywnym zawodowo i społecznie. Tradycyjnie w bieżącej kadencji wsparto finansowo  tenisowe turnieje imienia zmarłych kolegów  red. red. Marka Obary i Andrzeja Wawrzyckiego.  Dziennikarskim mistrzom rakiety Oddział ufundował puchary, które wręczał  kolega Witold Miszczak – niestrudzony  animator wspomnianych turniejów.
Zgodnie z wolą zebrania sprawozdawczo-wyborczego  podjęto organizację corocznych spotkań świąteczno – noworocznych.  Spotkały się one z aprobatą kolegów, co zdecydowało o ich kontynuacji.
W bieżącej kadencji Zarząd nadal wiele uwagi poświęca  kolportażowi „Leksykonu dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny”.  W księgarniach i w magazynie zalega jeszcze kilkadziesiąt  egzemplarzy tego pionierskiego wydawnictwa. Niestety, mimo  kolejnej obniżki ceny do 10 zł za  wydanie w miękkiej okładce i 15 w twardej, sprzedaż  stanęła.
W ostatnim czasie niektórzy koledzy obchodzili jubileusze  pracy twórczej, które zaakcentowano na miarę skromnych możliwości.  Upamiętniono 90-lecie lubelskiego nestora dziennikarstwa red. Tadeusza Tłuczkiewicza, 40-lecie  działalności publicystycznej I zabelli Wlazłowskiej czy wydanie setnego numeru dwumiesięcznika „Awangardy Lubelskiej”, której redaktorem naczelnym jest red. Krzysztof Stankiewicz.
W omawianym okresie niektórzy koledzy wydali  nowe książki.  Księgarski rynek wzbogacili: Izabella Wlazłowska, Tadeusz Chwałczyk, Zbigniew Miazga, Stanisław Dąbrowski, Janusz Świąder,   Janusz Malinowski.  Ten ostatni doprowadził do upamiętnienia bohaterskiego woźnego lubelskiego magistratu Jana Gilasa. Uczestnicy zebrania  pogratulowali Kolegom ich osobistych  dokonań.
Podczas zebrania przypomniano, iż o wszystkich przedsięwzięciach Lubelskiego Oddziału można przeczytać na własnej stronie internetowej, której  niestrudzonym administratorem jest Zenon Krawczyk. 
Rzecznik dyscyplinarny Oddziału red. Zbigniew Miazga  w przedłożonym sprawozdaniu stwierdził, iż w bieżącej kadencji nie wpłynęła do niego ani jedna skarga  na dziennikarzy, którzy by nie przestrzegali  prawa prasowego czy też zasad kodeksu dziennikarskiego. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej red. Janusz Świąder nadesłał e-mailem sprawozdanie tejże, w którym komisja pozytywnie oceniła  działalność  zarządu w zakresie  gospodarki finansowej i przedsięwzięć  merytorycznych.    
Zebranie zobowiązało zarząd do kontynuowania  dotychczasowych form działalności, w tym honorowania laurem Młodego Dinozaura kolegów  angażujących się twórczo i społecznie, organizacji spotkań tłustoczwartkowych i świąteczno-noworocznych. Uczestnicy zebrania opowiedzieli się za nieodpłatnym przekazaniem zalegających w magazynie egzemplarzy „Leksykonu dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny” bibliotekom  województwa lubelskiego oraz czołowych redakcji krajowych, w tym np. „Polityki”. Zarząd został zobowiązany  do racjonalnej gospodarki środkami finansowymi Oddziału.
Uczestnicy zebrania uczcili pamięć zmarłych w ostatnim czasie kolegów: Anny Radczak – Mańkowskiej, Kazimierza Pawełka i Adama Tomanka.  

SDRP LUBLIN