KONFERENCJA

Po raz drugi konferencja Biznes a media 

    
W Lublinie po raz drugi odbyła się konferencja z cyklu Biznes a media. Jej obrady, zatytułowane „Kapitał ludzki – między wykształceniem a praktyką”, poświęcone były kluczowym problemom naszych czasów, bo sytuacji na rynku pracy, której nie daje się już lekceważyć, zauważono podczas tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Bez pracy pozostaje niemal 24 proc młodych Europejczyków. Bezrobocie w naszym kraju dotyka prawie 28 proc. młodych.  
Organizatorami konferencji byli tradycyjnie już miesięcznik „Awangarda Lubelska” i Lubelski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP oraz tym razem Lubelska Spółdzielnia Spożywców Społem, która podjęła się roli gospodarza. W obradach 30 stycznia br. uczestniczyli przedstawiciele samorządu województwa, szkół wyższych, przedsiębiorcy i dziennikarze.
Członek Zarządu Województwa Lubelskiego dr Jacek Sobczak zauważył m.in., że rynek pracy w Lubelskiem jest kształtowany od kilku lat przy dużym wsparciu środków unijnych. W latach 2007 – 2013 na realizacje małych i dużych projektów wydatkowano ogółem 25 mld zł, w tym 16 stanowiły środki unijne. Pieniądze te były przeznaczane na cele szkoleniowe, projekty badawcze, budowę placów zabaw, ale także na duże przedsięwzięcia inwestycyjne, w drogownictwie, szkolnictwie wyższym, miejskim transporcie publicznym i lotniczym.  Realizowane inwestycje, jak zauważył dr Jacek Sobczak, umożliwiały wykonawcom na utrzymanie istniejących miejsc pracy oraz tworzenie nowych.
Prezes LSS Społem - laureata tytułu Pracodawca Fair Play – Mieczysław Zapał przedstawił m.in. system funkcjonowania spółdzielni, jako miejsca pracy dla 430 osób. Podkreślił, iż wszystkie są zatrudnione na umowach o pracę, w przedsiębiorstwie respektowane są zapisy kodeksu pracy i wymogi bhp. Przypomniał, iż LSS kontynuuje 200-letnie tradycje ruchu spółdzielczego, który narodził się w Hrubieszowie z inicjatywy ks. Stanisława Staszica.
Kanclerz Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie Henryk Stefanek zwrócił uwagę w kontekście sytuacji na rynku pracy na mobilność kształcenia.  Jego zdaniem zmiany, jakie w szybkim tempie zachodzą w gospodarce i w innych dziedzinach życia wymagają kształcenia coraz to nowych specjalistów, rezygnacji z kierunków nie zapewniających absolwentom pracy. W jego szkole, jak podał, zrezygnowano np. z kształcenia celników czy specjalisto Agrobiznesu, bowiem rynek nie zgłasza już zapotrzebowania w obu tych branżach. Kanclerz Stefanek podkreślił wagę praktyk zawodowych w procesie przygotowania przyszłego pracownika.
Na wagę praktyk zawodowych w okresie studiów zwrócił też uwagę kierownik Biura Karier Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego Lech Szafrański. Jego zdaniem studenci, którzy odbywali praktyki zawodowe, lepiej sobie radzą na dzisiejszym, trudnym rynku pracy. Kierownik Szafrański wyraził ubolewanie, że studiujący przejawiają niewielkie zainteresowanie nieobowiązkowymi praktykami zawodowymi.     
Red. Stanisław Wojnarowicz, mówiąc o roli mediów we współpracy nauki i biznesu, wyraził przekonanie, że polskie media, zarówno specjalistyczne, jak te masowego przekazu w opisie rynku pracy zdają egzamin.  Nie tylko, bowiem, jak stwierdził, opisują istniejący stan rzeczy, ale z wyprzedzeniem informują o potencjalnych zmianach. Zdaniem mówcy w medialnej analizie rynku pracy zachowana jest równowaga między podażą rąk do pracy a popytem na nie i oczekiwaniami pracodawców. Najczęściej i najszerzej problemy rynku pracy spośród środków masowego przekazu, zdaniem S. Wojnarowicza podejmuje „Gazeta Wyborcza”.
Redaktor Naczelny „Awangardy Lubelskiej” Krzysztof Stankiewicz przedstawił pięcioletni dorobek tego społeczno
-kulturalnego miesięcznika.

     

 

 

 

Foto: Andrzej Wiśniewski.