Czy dziennikarze nadal mają prawo do wcześniejszej emerytury

Uprawnienie do przejścia na wcześniejszą emeryturę przysługuje tylko niektórym grupom zawodowym. Wśród nich znaleźli się dziennikarze. Ustawodawca zaliczył ich do pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze Za pracowników zatrudnionych w szczególnym charakterze uważa się dziennikarzy zatrudnionych w redakcjach dzienników, czasopism, w radiu, telewizji oraz w organach prasowych, informacyjnych, publicystycznych albo fotograficznych, objętych układem zbiorowym pracy dziennikarzy. Dziennikarz zatrudniony w redakcjach dzienników, czasopism, w radiu, telewizji oraz w agencjach prasowych, informacyjnych, publicystycznych albo fotograficznych, objęty układem zbiorowym pracy dziennikarzy, nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 1. osiągnął wiek emerytalny wynoszący: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn w czasie wykonywania pracy dziennikarskiej, 2. ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy dziennikarskiej. Oznacza to, że emerytura w niższym wieku będzie przysługiwała tylko tym dziennikarzom, którzy zajmując się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostawali w stosunku pracy z redakcją albo zajmowali się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji. Zobacz także: Czy skorzystam ze wcześniejszej emerytury Przepisy w sprawie wieku emerytalnego jednoznacznie ograniczają uprawnienia do wcześniejszej emerytury do tych osób, które pracę w szczególnym charakterze wykonują na podstawie umowy o pracę, nie przewidują więc możliwości przyznawania tego świadczenia wszystkim dziennikarzom wykonującym pracę dziennikarską, lecz tylko tym, którzy spełnią łącznie wszystkie warunki. Podstawa prawna: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (Dz.U.1983.8.43), Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2009.153.1227). . SDRP LUBLIN